Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma / Bilgilendirme Metni

Esteagle Sağlık Estetik ve Güzellik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz.

Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlükişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişiselverilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli hertürlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair yasal mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. maddede açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız kişisel veriler,

Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası,iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi,

Adres, telefon numarası, elektronikposta adresi ve sair iletişim verilerinizi,

Müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşmekayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı iletarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi,

Banka hesap numarası, IBAN numarası,kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi,

Sağlık hizmetlerinin finansmanı veplanlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi,

Hasta tıbbi raporları, tanıverileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları,muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçetebilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakımhizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak eldeedilen her türlü sağlık bilgileri ile verilerinizi,

Anket, teşekkür, şikâyet mektupları,memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi,

Esteagle Sağlık Estetik ve Güzellik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'ne ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verilerinizi,

IP adresi, çerez ve sair kişisel verilerinizi,

İş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi kapsamakta olup Esteagle Sağlık Estetik ve Güzellik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından 2. maddede belirtilenamaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve 3. maddedebelirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Esteagle Sağlık Estetik ve Güzellik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti tarafından KişiselVeri/ Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
 • Kişisel Veri/ Verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • Tıp Merkezi ile anlaşmalı olan kurum/kuruluşlarla hak sahipliğinizi sorgulama veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • Tıp Merkezi sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
 • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,
 • Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması,
 • Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,
 • Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/ Verileriniz,Esteagle Sağlık Estetik ve Güzellik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişimsistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler veilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

Kişisel Veri Aktarımı

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini teminetmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/ Verilerinizi 2. maddede yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin SağlanmasıHakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiğikişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar,vakıflar; doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmeküzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliğiyaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronikortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Esteagle Sağlık Estetik ve Güzellik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifaedebilmesi için elde edilir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve MahremiyetininKorunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair yasal mevzuathükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında dabelirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancakkamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması veyönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkilikurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak,

 • İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileriişlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınızı; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını vebunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilirbir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişimbilgileri yoluyla, bildirilecektir.

KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Verilerin Açık RızaOlmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. maddesi uyarınca, aşağıdakihallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/ Verilerinizişlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması durumunda,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/ Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması durumunda,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması durumunda,
 • Kişisel Veri/ Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması durumunda,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Esteagle Sağlık Estetik ve Güzellik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda,
 • Bunlarla birlikte, KVKK uyarınca, kişisel sağlık verileri, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.